De Thomas Stichting voor Jongeren richt zich op de ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren in India. Dit doen wij door het financieel steunen van onderwijsfaciliteiten en kosten voor levensonderhoud in kleinschalige projecten. De projecten worden met name uitgevoerd in het zuiden van India, met Chennai (voorheen Madras genoemd) als basis. Een tweede doel van de Stichting is mensen in Nederland meer inzicht geven in  de ontwikkelingsproblematiek.

 De Thomas Stichting voor Jongeren is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr: 806140227).


De activiteiten van de Thomas Stichting voor Jongeren bestaan in Nederland voornamelijk uit het inzamelen van geld in Nederland en dit geld onder voorwaarden ter beschikking stellen aan kansarme (wees-)kinderen in India.

De kinderen die financieel gesteund wordt door de Thomas Stichting verblijven in kindertehuizen van de orde van de Franciscan Sisters of St. Joseph. Deze Indiase orde, met een hoofdkwartier op de helling van St. Thomas Mount in Chennai is gesticht in 1883 door een Nederlandse missiepater, father John Aelen. De orde verkrijgt financiële steun voor zover ze die heeft aangevraagd in een proces van verantwoording, verslaglegging en begroting. Deze steun wordt verdeeld over de ondersteunde projecten al naar gelang hun individuele behoeften.

In Nederland werken we uitsluitend met vrijwilligers. De organisatiekosten bedragen nog geen 5 % van de geworven gelden. Alle donaties, waar ook vandaan, worden gebruikt voor de projecten in India.
 Met enige regelmaat weet de Thomas Stichting bijzondere sponsors aan zich te binden die garant staan voor de dekking van de geringe kantoorkosten, zoals porti en drukwerk van de nieuwsbrieven, drukkosten van foldermateriaal, website en accountantscontrole. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk de kosten van de jaarlijkse controlereis gefinancierd te krijgen, maar over het algemeen wordt het vliegticket door het bestuurslid prive betaald.

 Ieder jaar gaat minimaal één bestuurslid langs de projecten. Tijdens deze bezoeken wordt de situatie van de kinderen bekeken, de levensomstandigheden van de kinderen besproken, de voorgang van de schoolresultaten getoond en opnieuw de banden tussen de organisaties versterkt.

Het aannamebeleid van de zusters is gebaseerd op 'hoe armer, hoe meer kans op onze ondersteuning'. Daarbij krijgen wezen en half-wezen voorrang. Kinderen van alle gezindten worden toegelaten in deze kindertehuizen, dat wil zeggen zonder onderscheid van geloof, levensovertuiging, sociale klasse, ras of geslacht. Het merendeel van de door de stichting ondersteunde kinderen zijn meisjes. Dit heeft te maken met het feit dat dochters vaak door hun ouders worden achtergesteld ten opzichte van zonen en dat de kindertehuizen gerund worden door nonnen die over het algemeen meisjes tehuizen leiden. De kinderen volgen een basisopleiding. Ze zijn dan 16 jaar. Soms kunnen ze door naar een vervolg opleiding. Indien kinderen hiervoor in aanmerking komen neemt onze zusterstichting Thomas Micro Credits de zorg van deze kinderen over. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar hun website op de pagina 'Over Ons'.

Onze internaten beschikken over afgescheiden ruimten, één voor de dagactiviteiten (zoals studeren, spelen en bij slecht weer eten) en één slaapzaal, waar ook de zieke kinderen verzorgd kunnen worden. Onze zusterstichting, de Stichting Thomas Bouwprojecten, verbetert de onderkomens en voorzieningen (o.a. sanitair) voor de kinderen in de internaten in overleg met de congregatie en de Thomas Stichting voor Jongeren. Meer informatie hierover bij de pagina 'Over Ons'.


Onze Organisatie

Het dagelijks bestuur van de Thomas Stichting voor Jongeren bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden, zoals b.v. communicatie, juridische zaken, marketing en fondsenwerving.

De bestuursleden ontvangen geen remuneratie. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur en kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamelijk handelende bestuurders. 

Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en tweemaal per jaar met de Raad van Advies, Stichting Bouwprojecten en de Stichting Micro Credits. Laatst genoemde stichtingen zijn twee zusterstichtingen waarmee nauw samengewerkt wordt.

Lucile Schneeberger

Voorzitter sinds 2016.  

Michiel Rozendaal

Algemeen bestuurslid  sinds 2011.

Laura Bish

Secretaris sinds 2018.

Caroline Schneeberger

Algemeen bestuurslid sinds 2019.  

Regine Wagenaar

Penningmeester sinds 2023.  

Monique van der Linden

Algemeen bestuurslid sinds 2023.